Persondataforordningen

Politik ved GDPR
General Data Protektion Regulation 
 
Jaguar Club of Denmarks dataansvar.
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Jaguar Club of Denmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Søren Post
Adresse: Annasvej 5, 3230 Græsted
CVR: 57808268      Telefonnr.: 39182440
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.jaguarclub.dk
 
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger: 
Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, køretøjer.
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse
o evt. sidste 4 numre i personnummeret, til brug for, tilmelding til pbs, eller til forsikringstegnelse.
 
 
2) Oplysninger om arrangører, udvalgsmedlemmer og øvrige frivillige: 
- Almindelige personoplysninger: 
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse 
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og evt. bankkontonummer
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/samarbejde med dig
 
Formålene: 
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
 
2) Formål med behandling af oplysninger om arrangører, udvalgsmedlemmer og øvrige frivillige: 
Håndtering af arrangører og udvalgsmedlemmers hverv og pligter i foreningen
Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser/møder.
Opfyldelse af lovkrav
Udbetaling af tilskud og lignende
Administration af din relation til os
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 
Udøvelse af aktivitet. 
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
Afholdelse af sociale arrangementer.
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
 
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med aktivitet kan der ske videregivelse af dine oplysninger om deltagelse til den løbsansvarlige. 
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem, arrangør eller udvalgsmedlem.
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
Arrangører, udvalgsmedlemmer og øvrige frivillige
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 
Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, arrangører og udvalgsmedlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
 
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse 
Retten til sletning 
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  
 

Jaguar Club of Denmark · Rørskærsvej 24, 2820 Gentofte, CVR 57808268
Bank: Reg.nr.: 8125 Kontonr. 0005924383Titlebill

 

logo dankort logo mastercard Handelsbetingelser for JCD Shop.